znajdź salon akustyki słuchu Słuchmed
odwiedź nasze centrum medyczne

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

formularz formularz rejestracji

Skorzystaj z darmowej porady akustyka słuchu

infolinia   801 000 819 formularz   formularz kontaktowy
NFZ logo

Posiadamy umowę z NFZ


ISO 9001 logo

Nasze usługi medyczne objęte są certyfikatem ISO

Luźne

Sprawdź etap realizacji zlecenia

W budowie

w budowie......

Regulamin sklepu internetowego "SŁUCHMED"

Regulamin sklepu internetowego "SŁUCHMED"


I. Informacje podstawowe


1. Sklep internetowy "SŁUCHMED" zwany dalej "Sklepem" prowadzony jest pod adresem internetowym www.sluchmed.pl.


2. Prowadzącym Sklep jest "ACS Słuchmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Lublinie ul. Orla 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem  0000214719, posiadająca nadany numer Regon 432719484 oraz numer NIP 712-289-87-38.

Adres do korespondencji: 20-022 Lublin ul. Orla 5.


II. Rodzaje i zakres usług


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i artykułów, a w szczególności:

 • baterii do aparatów słuchowych,
 • akcesoriów i środków do pielęgnacji aparatów słuchowych,
 • urządzeń wspomagających słyszenie,
 • wkładek dousznych uniwersalnych.

2. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sprzedającego na stronie www.sluchmed.pl, prezentacja towaru na stronie Sklepu nie stanowi oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie www.sluchmed.pl, wprowadzania nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.


4. Wszystkie ceny produktów są wyrażone w złotych polskich. Ceny podane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy towarów.


5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie adresu wskazanego wprost przez Sprzedającego w formularzu zamówienia.


6. Z usług Sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie (w dniu złożenia zamówienia), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


7. Klientów korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.


8. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.


III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Usługi świadczone przez Sklep są świadczone zgodnie z niniejszym Regulaminem, który określa warunki sprzedaży towarów przez Sklep.


2. W celu skorzystania z usług Sklepu muszą być spełnione następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:


3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych koniecznych dla prawidłowego działania usług Sklepu, w szczególności:

 • posiadanie dostępu do Internetu oraz poczty e-mail,
 • korzystanie z komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer 5.5 lub wyższą lub Netscape 6.0 lub wyższą oraz rozdzielczością ekranu minimum 800 x 600, a najlepiej rozdzielczości 1024x768
 • korzystanie z komputera z włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywnym interpretatorem JavaScript.

4. Prowadzący Sklep nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


IV. Warunki zawierania umów

Instrukcja składania zamówienia

 

 

 


1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych oraz potwierdzenie (poprzez wybranie znacznika) zgody na ich weryfikację.


2. Sprzedającym zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek lub podał błędny numer PESEL) lub weryfikacja tych danych zakończyła się negatywnie.


3. W celu zarejestrowania Klienta będącego przedsiębiorcą wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym nazwy firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.


4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia w Sklepie.


5. Klient oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich zgodności ze stanem faktycznym.


Składanie zamówienia i przyjęcie oferty:


1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Klienci, którzy potwierdzili swoje dane osobowe podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.


2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego danych identyfikujących zamówiony towar za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.sklep.sluchmed.pl i uznane jest za dokonane z chwilą kliknięcia przycisku "Wyślij".


3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

 • podanie danych osobowych Klienta,
 • wprowadzenie produktów do koszyka zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka",
 • wybór ilości zamówionego towaru zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Przelicz",
 • wprowadzenie danych określających miejsce dostawy w formularzu "Szczegóły zamówienia" oraz ewentualnych zastrzeżeń i dodatkowych istotnych treści oferty zakończone poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij",
 • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij".

 


4. Zamówienia składać można w każdym czasie.


5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu towaru w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Od momentu złożenia oferty przez Klienta informacja o jej istotnych elementach, w szczególności specyfikacja zamówionego towaru i cena wiążą Klienta.


6. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedającego następuje poprzez telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji - według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedającego. Do czasu przyjęcia oferty asortyment oraz ceny poszczególnych towarów mogą ulec zmianie, w szczególności w czasie od chwili złożenia zamówienia przez Klienta do chwili przyjęcia oferty przez Sprzedającego. W takim przypadku Klient ma prawo odwołania oferty.


7. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówień niepotwierdzonych przez klientów w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedający będzie czynił starania, aby przed anulowaniem zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.


Realizacja zamówienia:


1. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia, potwierdzone przez Sprzedającego i przyjęte do realizacji.


2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.


3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Sprzedający nie realizuje zamówień w niedziele i święta, oraz we wszystkie soboty. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.


4. Klient ma prawo odwołać ofertę nie później niż w ciągu 1 godziny od czasu złożenia zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.


Dostawy:


1. Zamówione towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres w czasie 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu przelewu na konto Sklepu lub potwierdzenia zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem u pracownika Poczty Polskiej.


2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.


3. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Express.


4. Koszt dostawy oparty jest o aktualny cennik dostawcy przesyłki i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.


5. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania następuje wydanie produktu oraz na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, w szczególności tego, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej zawartości, w obecności osoby ją dostarczającej.


7. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.


8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego (szkodowego) podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.


Formy płatności:


1. Zapłaty ceny za zakupione towary i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy wskazany na stronie Sklepu; w takim wypadku Sprzedający rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy, na przelewie w polu "tytułem" należy podać numer zamówienia,
 • zaliczką - pobranie równowartości kwoty złożonego Zamówienia wraz z kwotą dostawy przez pracownika Poczty Polskiej.

2. Sprzedający wystawia Klientowi paragon. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. Dokument ten może być wystawiony jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży - paragonu. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży (faktury VAT) bez podpisu.


VI. Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego będącego konsumentem, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym w ustawie 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).


2. Kupującemu, który nie jest konsumentem przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne i prawne określone w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.


3. W celu złożenia reklamacji kupujący zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie reklamacyjne oraz przesłać je wraz z reklamowanym towarem na adres Sklepu (wzór zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej Sklepu).


4. Zgłoszenie reklamacyjne może być przygotowane samodzielnie przez Kupującego musi jednak ono zawierać następujące elementy:

 • dane Kupującego to jest imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres, numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • określenie reklamowanego towaru,
 • datę nabycia towaru i numer dowodu zakupu,
 • dokładny opis reklamowanej wady towaru i datę jej powstania,
 • rodzaj reklamacji (niezgodność towaru z umowa lub rękojmia),
 • oczekiwany przez Kupującego sposób rozpatrzenia reklamacji,
 • miejscowość i datę sporządzenia zgłoszenia,
 • podpis Kupującego.

 


5. Wypadku złożenia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego braki Sklep wezwie Kupującego do usunięcia braków.


6. Do zgłoszenia reklamacyjnego musi być dołączony dowód zakupu towaru (paragon lub faktura).Datą złożenia reklamacji będzie data otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku złożenia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego braki, reklamacja będzie uważana za złożoną w dacie złożenia przez Kupującego do Sklepu wszystkich wymaganych danych.


7. Reklamacje rozpatrywane będą stosownie do właściwych dla danej reklamacji przepisów.


8. Sklep udzielał będzie na każda złożoną reklamację pisemnej odpowiedzi określającej sposób rozpatrzenia reklamacji oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Odpowiedź udzielana będzie w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.


9. W przypadku uznania reklamacji sklep zwróci Kupującemu poniesione przez Kupującego koszty przesłania reklamowanego towaru do Sklepu.


10. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Kupujący.


VII. Ochrona danych osobowych


1. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 1091, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informujemy, że dane osobowe Kupującego przechowywane są w zbiorze danych firmy "ACS Słuchmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Lublinie ul. Orla 5.


2. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych przez Kupujących w Sklepie oraz w celach marketingowych. "ACS Słuchmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedziba w Lublinie ul. Orla 5 może udostępnić dane osobowe Kupującego innej firmie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Kupującemu przysługuje prawo prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania ich oraz prawem sprzeciwu.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Sprzedający oświadcza, że zawartość strony www.sklep.sluchmed.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących ze Sprzedającym i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.


2. Układ zawartości i treści na stronie www.sklep.sluchmed.pl stanowi własność Sprzedającego i podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.


3. Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.


4. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów.


5. Sprzedający nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.


6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym i Klientem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca położenia zakładu głównego Sprzedającego.


7. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Kontakt


ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.

ul. Orla 5, 20-022 Lublin
infolinia 801 000 819
tel. 81 534 97 97 w. 50
faks 81 534 97 97 w. 52
formularz kontaktowy


Kontakt do działu sprzętu diagnostycznego
tel. 22 396 76 14, 668 138 913
email:

Kontakt do działu ochrony słuchu
ul. Ratajczaka 26/102, 61-815 Poznań
tel. 61 863 03 10
email:

Kadry - tel. 605 309 457
Księgowość - tel. 81 534 82 26, 607 110 545
Logistyka - tel. 81 534 97 97 w. 62
Marketing - tel. 81 534 97 97 w. 56

Bezpłatne badanie słuchu - formularz rejestracji


W celu skorzystania z bezpłatnego badania słuchu prosimy o rejestrację przy pomocy poniższego formularza:


...
© 2019 ACS Słuchmed - dane kontaktowe, Polityka Prywatności, infolinia 801 000 819
realizacja itp media