znajdź salon akustyki słuchu Słuchmed
odwiedź nasze centrum medyczne

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

formularz formularz rejestracji

Skorzystaj z darmowej porady akustyka słuchu

infolinia   801 000 819 formularz   formularz kontaktowy
NFZ logo

Posiadamy umowę z NFZ


ISO 9001 logo

Nasze usługi medyczne objęte są certyfikatem ISO

Regulamin akcji promocyjnej „CAŁA POLSKA BADA SŁUCH”

 

1. Organizator akcji

Akcja promocyjna „CAŁA POLSKA BADA SŁUCH” (zwana dalej „akcją”) organizowana jest przez: ACS Słuchmed Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Orla 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214719, kapitał zakładowy 1.774.300 zł. opłacony w całości, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nadane numery identyfikacyjne NIP 7122881258 i Regon 432719484, reprezentowaną przez Zarząd w składzie: Prezesa Zarządu – Andrzej Konopka, Wiceprezes Zarządu – Dariusz Knut, Wiceprezes Zarządu – Radosław Kruzel, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Cel akcji

Celem akcji jest promowanie profilaktyki słuchu ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia profilaktycznych badań słuchu oraz promowanie działalności w zakresie profilaktyki i ochrony słuchu prowadzonej przez Organizatora, poprzez stworzenie możliwie jak największej grupie osób możliwości przeprowadzenia profilaktycznych badań słuchu, wykonywanych między innymi przez Organizatora.

3. Czas i miejsce trwania akcji

1. Akcja trwała będzie w okresie od 24.04.2017r. do 31.12.2017r. i będzie prowadzona na terytorium Polski.

2. Profilaktyczne badania słuchu osób zainteresowanych wykonywane będą w salonach akustyki słuchu prowadzonych przez Organizatora, których wykaz znajduje się na stronie internetowej www.sluchmed.pl

4. Uczestnictwo w akcji

1. Uczestnikiem akcji może być:
1) każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w określonym w ustępie 3 czasie korzystać będzie z usług salonu akustyki słuchu Organizatora na podstawie wskazania dokonanego zgodnie z postanowieniami podpunktu 2,
2) każda pełnoletnia osoba fizyczna, która poprzez wypełnienie służącego temu kuponu wskaże inną lub inne osoby, które mogą być potencjalnie zainteresowane przeprowadzeniem profilaktycznego badania słuchu.

2. Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.

5. Zasady promocji

1. Wskazanie osób potencjalnie zainteresowanych dokonywane będzie na służących temu kuponach, które to kupony umieszczane będą w transparentnych skrzynkach ustawionych w tym celu w salonach akustyki słuchu Organizatora.

2. Organizator poinformuje osoby wskazane na kuponach o możliwości przeprowadzenia profilaktycznego badania słuchu i w przypadku zainteresowania takim badaniem ustali termin i miejsce badania słuchu dogodne dla zainteresowanego.

3. Przedmiotem profilaktycznego badania słuchu będzie wykonanie przez dyplomowanego protetyka słuchu, nieodpłatnego audiometrycznego badania słuchu zainteresowanego. Zainteresowany otrzyma wyniki badań.

4. Uczestnikom wskazanym w ustępie 4 punkt 1 podpunkt 2 w czasie trwania akcji, przysługuje prawo do otrzymania upominku promocyjnego.

5. Aby otrzymać upominek promocyjny uczestnik wskazany w ustępie 4 punkt 1 podpunkt 2 powinien prawidłowo wypełnić kupon, umieścić w nim prawdziwe dane oraz pozostawić kupon w służącej do tego celu urnie. W treści kuponu można wskazać od 1 do 5 osób.

6. Uczestnik wskazany w ustępie 4 punkt 1 podpunkt 2 nabywa prawo do upominków określonej kategorii w zależności od ilości prawidłowo wskazanych osób:
1) wskazanie 1 osoby – upominek I kategorii,
2) wskazanie od 2 do 3 osób – upominek II kategorii,
3) wskazanie od 4 do 5 osób – upominek III kategorii.

7. Upominkami promocyjnymi będą:
1) w I kategorii torba na zakupy z długimi uchwytami lub brelok do kluczy
2) w II kategorii portmonetka na zamek błyskawiczny lub magnes na lodówkę z notesem
3) w III kategorii składana torba na zakupy z pokrowcem lub brelok do kluczy z latarką lub peleryna przeciwdeszczowa

8. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden upominek.

9. Upominki nie podlegają wymianie na pieniądze ani inne produkty.

10. Upominki zostaną wydane po poprawnym wypełnieniu kuponów oraz ich weryfikacji przez protetyków słuchu w salonach akustyki słuchu.

6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: ACS Słuchmed Sp. z o. o. w Lublinie 20-023 Lublin ul. Orla 5.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, a także opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

7. Nota prawna

1. Zobowiązania określone w ustępie 5 niniejszego regulaminu stanowią przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wartość upominku jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).

4. Upominki stanowią prezenty o małej wartości w rozumieniu przepisów z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. J. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późniejszymi zmianami).

8. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowe informacje na temat akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 814 714 004.

2. Treść niniejszego regulaminu udostępniona jest na stronach internetowych Organizatora, w jego siedzibie oraz w prowadzonych przez Organizatora salonach akustyki słuchu objętych akcją.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora i wejdą w życie z dniem następnym po dniu ich publikacji.

 

© 2019 ACS Słuchmed - dane kontaktowe, Polityka Prywatności, infolinia 801 000 819
realizacja itp media